| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

kursuppdrag

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 5 months ago

Kursuppdrag


Observera att uppdragsbeskrivningarna är under utveckling fram tills dess att ett uppdrag markerats som "fixerad". Först därefter är det alltså möjligt för studenten och examinatorn att avgöra om uppdragets fullföljts. För att bli Godkänd på kursen måste studenten fullgöra minst fem kursuppdrag, vilket anges under Examination i momentplanen. Det finns möjlighet att föreslå (se nedan) kursuppdrag. Ursprungligen var det sagt att senast en vecka innan examinationsdagen skulle totalt minst tio kursuppdrag vara fixerade. Detta är nu ändrat till nio, och den tionde är öppen för möjligheten att själv formulera att kursuppdrag.

 

Tre av uppdragen är obligatoriska, dvs måste genomföras av alla studenter. De övriga två som krävs för godkänt kan viljas fritt enligt nedan.

 

I görligaste mån bör uppdragen genomföras i den ordning dom listas nedan. I vissa fall kräver ett kursuppdrag att ett tidigare uppdrag genomförts/initierats. Ofta underlättas förståelsen för det aktuella uppdraget av erfarenheter från ett tidigare uppdrag.

 

Generellt gäller att studenten skall skapa sig en grundläggande kunskap och förståelse för dom verktyg som respektive uppdrag fokuserar. Dessutom skall studenten visa på färdigheter att använda verktygen i fråga samt värdera och förhålla sig till dom. Slutligen skall studenten på lämpligt sätt bidra med material för klassgemensam reflektion kring det fenomen som uppdraget behandlar. Detta material förtecknas på lämpligt sätt så att alla i klassen kan ta del av det inför relevanta seminarier.

 

Tidigare erfarenhet

Meningen är att varje student skall utveckla sina egna färdigheter under kursens gång. En student kan tex vara van bloggare, samtidigt som en annan kanske inte ens vet vad begreppet står för. För att hjälpa examinatorn att bedöma studentens kunskapsutveckling skall alla redovisa sina tidigare erfarenheter inom uppdragets område. Det bör handla om några korta rader. Exempelvis:

Jag har läst några bloggar men aldrig bloggat själv

eller

Jag har i två år bloggat, dels på mittliv.bloggurl.se, dels på designfokus.blogtool.com. Den senare bloggen har jag själv installerat på det webhotell jag använder.

 

Den senare studenten kan i kursuppdraget "Blogg" välja att stämma av så att uppdragets alla punkter är avklarade genom att komplettera lämplig blogg. Eller att utveckla sin kunskap på valfritt sätt - och dokumentera det. I och för sig är det att skjuta över målet. Men en del studenter är ju här för att lära sig mer och inte bara klara kursen. Naturligtvis skall studentens totala insats balanseras i kursuppdragen. Det kan ju vara lämpligt att alternativ "bocka av Blogg" och satsa mer krut på "Themes/Skins".

 

Examination

Studenten skall förteckna (lämpligen genom relevanta länkar) och reflektera över sina kursuppdrag i den egna wikin. I reflektionen ingår en personlig redovisning av kursmålets "utreda individens roll i sociala medier". Examinatorn (Richard) skall meddelas via mejl när studenten anser sig ha genomfört dom fem nödvändiga uppdragen (se vidare det kursuppdraget samt tråden kursuppdragens dokumentation i giicod forum).

 

Kursuppdragen examineras genom en bedömning av det som sammanställts i wikin och det inlänkade uppdragsmaterialet. Det är önskvärt att studenten låter det som skapats i uppdragen (bloggen, wikin, Facebookprofilen, etc) finnas kvar på Internet efter även efter godkänd examination. För och nackdelar med detta kan bli föremål för reflektion under kursens gång.

 

Obligatoriska

Blogg (Fixerad)

I uppdraget ingår att:

 1. kortfattat redovisa tidigare bloggerfarenhet
 2. ha en egen blogg
 3. skriva i den egna bloggen  (åtminstone om Ong, se kurslitteratur)
 4. kommentera andras bloggar
 5. få andra att kommentera i den egna bloggen
 6. använda minst en widget i den egna bloggen
 7. utnyttja bloggosfärens pingfunktionalitet

 

Se en kort intro om hur och var du kan starta en blogg (du bör inte använda SU:s bloggverktyg, se några motiv och se till att det verktyg du väljer har stöd för widgets). Uppdraget är obligatoriskt eftersom bloggande är ett roligt och enkelt sätt att närma sig alla dom verktyg som kursen omfattar. Dessutom är fenomenet så populärt och växande att en grundläggande bloggingerfarenheter är ett krav för såväl den professionella kommunikatören som den kunskapande forskaren. Om studenten sedan tidigare har en blogg går det bra att använda den. Hur aktiv studenten är i själva bloggandet är mindre relevant. Det räcker med några få inlägg. Inledningsvis skall bloggen fokusera på reflektioner kring Ong (kurslitteratur). I övrigt kan bloggen handla om vad som helst. Studenten kan välja att avsluta bloggandet när denne anser sig ha utfört kursuppdraget.

 

Community (fixerad)

I uppdraget ingår att:

 1. kortfattat redovisa sina tidigare erfarenheter av communitites
 2. vara registrerad i Facebook
 3. ha redigerat sin personliga profil
 4. ansluta sig till minst ett (valfritt) "Network"
 5. ansluta sig till gruppen "giicod"
 6. själv bjuda in minst tre "Friends", inklusive examinatorn
 7. acceptera inbjudan från minst en "Friend"
 8. lägga upp minst tre bilder

 

Uppdraget är obligatoriskt eftersom gruppen giicod i Facebook utgör en del av kursens gemensamma läromedel, och därmed är nödvändig för att kunna följa undervisningen. Dessutom är grundläggande insikter i communities nödvändig för en professionell projektledare.

 

Wiki (fixerad)

I uppdraget ingår att:

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av wikier
 2. bidra till en värdefull utveckling av kurswikin (giicod)
 3. i en egen wiki på ett samlat sätt dokumentera sina kursuppdrag
   

På weconverse finns en kort guide till wikier (definition, exempel och lista över olika verktyg). Uppdraget är obligatoriskt eftersom studenten själv i wikiformat skall skapa det material som utgör underlag för examinationen. I den uppgiften skall studenten skapa en egen wiki. Tänk på att examinatorn utgår från studentens egna wiki för att avgöra om och hur kursuppdragen genomförts. Organisera därför wikin så att den på ett överskådligt sätt hjälper examinatorn att steg för steg se vilka kursuppdrag som klarats av; hur respektive punkt i uppdraget genomförts; de olika bitarna dokumenterats (kommentarer, relevanta länkar, etc.). Ta gärna del av erfarenheterna från Richards experiment med wikier i Polen:

 

 

Valfria

Bland följande uppdrag kan studenten välja att närma sig något okänt, eller utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett bekant område.

 

Themes/Skins (fixerad)

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av themes, skins, templates, mallar (eller liknande)
 2. pröva på och reflektera över themes/skins (för blogg, wiki, eller andra applikationer).

 

Videodelning (fixerad)

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av videodelning
 2. pröva på och reflketera över fenomenet videodelning.
 3. ladda upp en film
 4. dela en film med andra

 

Presence app (fixerad)

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av presence apps
 2. registrera sig på Twitter, JaikuPownce (eller annan liknande)
 3. utnyttja en social funktionalitet i valda app

 

Webinar (fixerad)

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av webbaserade seminarier
 2. delta i minst ett webinar

 

Podcasting (fixerad)

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av podcasting
 2. lyssna på minst tre avsnitt i minst en poddsändning i ljudformat
 3. titta på på minst tre avsnitt i minst en poddsändning i videoformat
 4. skicka in en ljudkommentar till minst ett avsnitt i någon annans poddsändning 

 

Onlinevärld (fixerad)

 1. kortfattat redovisa tidigare erfarenheter av 3D onlinevärldar
 2. ha en avatar i valfri onlinevärld
 3. tillbringat minst tre timmar i onlinevärld

 

Fler förslag?

Här kan lärare, avnärmare, studenter och andra föreslå kursuppdrag. Kursansvarig avgör om ett förslag kan inkluderas bland uppdragen och hur uppdraget skall fixeras.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.